สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์

 เข้าสู่ระบบ

สำนักนายกรัฐมนตรี
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 16 พฤศจิกายน 2561 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) (19/11/2561)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับกลาง” รุ่นที่ 37-38 ของกระทรวงอุตสาหกรรม (19/11/2561)
ลอยกระทงให้ปลอดภัย ใช้โคมลอยได้มาตรฐาน มผช. (19/11/2561)
สมอ. เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐาน สร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่มาตรฐานสู่ชุมชน (19/11/2561)
ก.อุตฯ นำเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่เฉพาะโรงงานฯในห้วง 3 เดือน (19/11/2561)
     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
‘กฤษฎา’ ย้ำเจ้าหน้าที่ต้องดูแลเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สามารถสร้างอาชีพ รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น ควบคู่กับการจัดที่ดินทำกิน (04/05/2561)
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ "ลักษณ์" ยืนยัน วัคซีนที่นำเข้ามาในประเทศไทยจะต้องผ่านกระบวนการนำเข้าอย่างถูกต้อง มั่นใจ ปี 2561 วัคซีนมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ (04/05/2561)
กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ – โคนมแบบครบวงจร) ภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิต “มหาสารคามโมเดล” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร (04/05/2561)
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย (02/05/2561)
เกษตรฯ ถกหน่วยเกี่ยวข้อง และภาคเอกชน แก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ เร่งแผนด่วนเจรจาผู้ประกอบการปรับลดราคาปัจจัยการผลิต พร้อมอ้อนผู้ส่งออกเพิ่มราคารับซื้อกุ้งจากเกษตรกร ลั่นได้ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือชัดเจนภายใน 10 พ.ค. (02/05/2561)
     
กระทรวงพาณิชย์
อาเซียนถกจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (02/11/2561)
‘รมว.พาณิชย์’ เตรียมนำทัพกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า ประชุมแผน ความร่วมมือฯ ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 7 ดัน มูลค่าการค้า 11,000 ล้านเหรียญฯ ในปี 64 (02/11/2561)
พาณิชย์เร่งเดินหน้าประสานเอกชนเข้มออก C/O ป้อมปรามการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทย (02/11/2561)
พาณิชย์เปิดยื่นซองคุณสมบัติ....ประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม ล็อตสุดท้าย ปี 61 คุมเข้ม...การนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามที่แจ้งรับรองตนเอง (02/11/2561)
พาณิชย์' ขนทัพสินค้าของดีภาคใต้กว่า 70 ร้านค้า โชว์ศักยภาพในงาน MOC Biz Club Expo 2018 มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย พร้อมติดอาวุธทางการค้า เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการฐานราก (02/11/2561)
     
กระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษาแรงงาน ลงพื้นที่อำเภอแม่สอดเยี่ยมผู้สูงอายุฝึกอบรมอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้ (19/11/2561)
“บิ๊กอู๋” ห่วงใยแรงงานไทยในอิสราเอล กำชับทูตแรงงาน ช่วยเหลือทันที (19/11/2561)
“บิ๊กอู๋” ห่วงใยแรงงานไทยในอิสราเอล กำชับทูตแรงงาน ช่วยเหลือทันที (19/11/2561)
“บิ๊กอู๋”จัดให้ลูกจ้างราชการ 1 ล้านคน เฮ! สิทธิกองทุนเงินทดแทนมีผลคุ้มครอง 9 ธ.ค.นี้ (19/11/2561)
ก.แรงงาน ตรวจสอบการทำงานของต่างด้าว สร้างความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเมืองร้อยเกาะ (19/11/2561)
     
กระทรวงคมนาคม
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 (12/11/2561)
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 (29/10/2561)
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 24 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 (16/10/2561)
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 10 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 (02/10/2561)
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 (14/09/2561)
     
กระทรวงสาธารณสุข
สธ. ให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมสร้างความปลอดภัยวันลอยกระทง ป้องกันเด็กจมน้ำ (20/11/2561)
สธ. ปรับเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว เน้นคุณภาพ ให้ได้ระดับ 3 ดาว 100% ในปี 62 (19/11/2561)
สธ.ตรวจเยี่ยม รพ.หาดสำราญฯ ชื่นชมการใช้ธรรมชาติบำบัดโรค (18/11/2561)
สธ.ชื่นชมศูนย์โรคหัวใจ รพ.พัทลุง บริการครบวงจร ลดรอคอย เพิ่มการเข้าถึงการรักษา (18/11/2561)
สธ. ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตั้ง “ศูนย์พึ่งได้” ในสถานพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ (17/11/2561)
     
กระทรวงอุตสาหกรรม
ไทย - ญี่ปุ่น ร่วมมือเปิด “ศูนย์นวัตกรรมจังหวัดมิเอะ - ประเทศไทย”ยกระดับเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร (14/11/2561)
สมอ. ขับเคลื่อนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเตรียมความพร้อมสู่ 4.0 (14/11/2561)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Training of Trainers on Strategic Foresight and Scenario Planning" จัดโดยสถาบันเพิ่มฯ และ APO (14/11/2561)
สมอ. ห่วงร้านค้าต่างจังหวัดขายสินค้า มอก. เตรียมลงพื้นที่ให้ความรู้ต่อเนื่อง (31/10/2561)
รัฐมนตรี ก.อุตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV บ้านสันติคีรี (ดอยแม่สลอง) บริษัท ชา 101 จำกัด จ.เชียงราย (29/10/2561)
     
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พม. เร่งเยียวยาจิตใจเด็กหญิงวัย 7 ขวบ ถูกชายวัย 59 ปี ล่วงละเมิดทางเพศ ที่ จ.อุบลราชธานี พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.แม่ฮ่องสอน และชลบุรี (20/09/2561)
รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณาโครงร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2561 (20/09/2561)
พม. จัดโครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ มุ่งขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในสังคมไทย (20/09/2561)
พม. กำหนดทิศทาง ปี 62 ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายในนิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชดำริฯ (20/09/2561)
พม. แถลงข่าว ฉลอง สธค. ครบรอบ 63 ปี เตรียมจัดมหกรรมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ 22 ก.ย. นี้ (20/09/2561)
     
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ (05/11/2561)
กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดน่าน สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม (05/11/2561)
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจฯ พัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ในโครงการ “ปันฝัน ปันยิ้ม ส่งเสริมกีฬาเยาวชนไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วย Idol (05/11/2561)
กระทรวงยุติธรรม เร่งรัดเดินหน้าแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง (29/10/2561)
กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาองค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (29/10/2561)
     
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ITAP-สวทช. ติดอาวุธ “เถ้าแก่โรงงาน” ปลุกกระแสสู่โรงงานอัจฉริยะ ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี (29/03/2561)
รองสมคิด ติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมผลักดันโครงการพัฒนาประเทศ Thailind 4.0 (23/01/2561)
รวท.สุวิทย์ เข้าเยี่ยม ‘วศ.’ ชมผลงานวิจัยและพัฒนา พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน มุ่งตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0 (23/01/2561)
กระทรวงวิทย์ฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชูแนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” สานฝันเด็กไทยผ่านนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0 (23/01/2561)
ออท.เยอรมนี เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีวิทย์ฯ พร้อมหารือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 4.0 และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (23/01/2561)
     
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (26/07/2561)
รมว.กก ร่วมโครงการ “สุขาสุขใจ” (23/07/2561)
ประชุม ครม. สัญจร ครั้งที่ 4/2561 (13/06/2561)
รมว.ลุยเมืองชาละวัน พร้อมบูมการท่องเที่ยว (13/06/2561)
สมาคมภาคการท่องเที่ยวรวมตัวยื่นหนังสือ หวั่นการชุมนุมประท้วง กระทบความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว (22/05/2561)
     
กระทรวงการคลัง
การเพิ่มช่องทางรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านธนาคารพาณิชย์ (13/11/2561)
อันดับความยาก-ง่ายในการชำระภาษีไทยปี 62 ปรับดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ 59 จาก 190 ประเทศ (13/11/2561)
การลงทุนรัฐวิสาหกิจ 9 เดือนของปี 2561 ขยายสูงถึง 45% ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (13/11/2561)
การลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมอาชีพตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิต ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดเชียงราย (06/11/2561)
กอช. ชวนประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิการออม พร้อมเงินสมทบจากรัฐบาล 100% (06/11/2561)
     
กระทรวงพลังงาน
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพบปะและพูดคุยกับสื่อมวลชนสายอุตสาหกรรม - พลังงาน (18/10/2561)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมทำบุญเนื่องในวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (11/10/2561)
ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (10/10/2561)
กระทรวงพลังงาน มอบรางวัลชนะเลิศประกวดภาพวาด “พลังงานเพื่อชีวิต” ปีที่ 6 (01/10/2561)
ก.พลังงาน ระดมสมอง พลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ผู้บริหารและข้าราชการจากกรมต่างๆ พร้อมรัฐวิสาหกิจในสังกัด กว่า 300 คน ร่วมรับฟังและเตรียมความพร้อม แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 6 ด้าน 17 ประเด็น (01/10/2561)
     
กระทรวงมหาดไทย
มหาดไทย เผยยอดลงทะเบียนประชาชนร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" (20/11/2561)
รมว.มท. เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561 ณ วัดตูม(พระอารามหลวง) จ.พระนครศรีอยุธยา (19/11/2561)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคกลาง เร่งขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อช่วยเหลือประชาชน (19/11/2561)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร "ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58" (19/11/2561)
มหาดไทย เดินหน้าจัดทำแผนด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมขับเคลื่อนพันธกิจ "มหาดไทยใสสะอาด" (12/11/2561)
     
กระทรวงกลาโหม
กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการวางแผนจัดทำแผนเตรียมพร้อมของหน่วยงานรับผิดชอบทรัพยากรหลัก ทั้ง 10 ด้าน ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากร เพื่อการป้องกันประเทศ (10/05/2561)
กระทรวงกลาโหม ไทย - สหรัฐ ฯ กระชับสัมพันธ์ ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และพันธมิตรที่ใกล้ชิด ในการเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค (26/04/2561)
รมช.กห. เป็นผู้แทน รอง นรม.และ รมว.กห. ให้การต้อนรับ ผบ.ทบ.เครือรัฐออสเตรเลีย (อต.) และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ (26/04/2561)
รอง นรม.และ รมว.กห. เยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ สานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคง และยืนยันความสัมพันธ์ที่แนบแน่นสองประเทศ (20/04/2561)
รอง นรม. และรมว.กห.ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมดูแลความมั่นคงปลอดภัย และการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ย้ำจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายสร้างวินัยจราจรต่อเนื่อง (18/04/2561)
     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลอยกระทงแบบคนรักษ์ทะเล (21/11/2561)
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ติดตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำลาว (21/11/2561)
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตรวจสอบความเสียหายของอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว (21/11/2561)
ปกท.ทส. ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร หารือและเยี่ยมชมโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร บ้านแข่ ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร (21/11/2561)
ทส. ร่วมแถลงข่าวเปิด “โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (21/11/2561)
     
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ ดีอี ” ร่วมสภาเศรษฐกิจโลกเปิดตัวข้อตกลงสร้างทักษะด้านดิจิทัลเอสเอ็มอีไทย (20/11/2561)
กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้า พ.ร.บ.ไซเบอร์ ฉบับปรับปรุง หลังยกร่างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ภาคราชการ-เอกชน ร่วมรับฟังอีกครั้ง 19 พ.ย.นี้ (19/11/2561)
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เยือน “Station F” ศูนย์รวมสตาร์ทอัพใหญ่ที่สุดในโลกร่วมหารือไมโครซอฟท์นำเทคโนโลยี AI หนุนสตาร์ทอัพในไทย (19/11/2561)
กระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมทดสอบเทคโนโลยี 5G เลือกพื้นที่ EEC โชว์เคสการใช้งานรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (14/11/2561)
กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล-นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ ยกแพลตฟอร์ม B.VER แก้ปัญหาการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา- แรงงาน เชื่อเกิดผลดีกับเศรษฐกิจและสังคมไทย (08/11/2561)
     
กระทรวงวัฒนธรรม
วธ.เปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม “บิ๊กดาต้า” แก่นักเรียน นักศึกษา-ประชาชน กรมศิลปากรจัดทำข้อมูล “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง” 39 แห่ง ชมโบราณวัตถุ 500 ชิ้น สวธ.จัดทำอีบุ๊คกว่า 3,000 รายการ ฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้กว่า 300 รายการ (19/11/2561)
นักเรียน-นักท่องเที่ยว แห่ชมงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 (19/11/2561)
ครม.หนุน 6 แนวทาง-มาตรการสืบสานประเพณีลอยกระทง ชู “ปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ขอความร่วมมือ ปชช. ไม่เล่นประทัด-พลุ-ดอกไม้ไฟ ปฏิบัติตามกฎจราจร ใช้วัสดุธรรมชาติทำกระทง “1 ครอบครัว 1 กระทง” (19/11/2561)
รองวิษณุนำผู้ว่าฯ พะเยา-โค้ชเอก-ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ 13 ชีวิตเข้าพบนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล “Asia Game Changer Awards” ให้นายกรัฐมนตรี เผยเป็นรางวัลมอบแก่ผู้ทำงานสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดี-แรงบันดาลใจสู่คนทั่วโลก ประเทศไทยได้รับครั้งแรก (16/10/2561)
วธ.เผยผลคัดเลือก 99 สุดยอดละครโทรทัศน์ไทยสมัยรัชกาลที่ 9 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม “สี่แผ่นดิน-ห้องหุ่น-ทองเนื้อเก้า-หุ่นไล่กา-สายโลหิต-คู่กรรม-ขุนศึก-บ้านทรายทอง” สุดยอดละ (08/10/2561)
     
กระทรวงการต่างประเทศ
นายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เกาะซูลาเวซี (25/10/2561)
รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐปานามาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (25/10/2561)
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๐ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ (25/10/2561)
การเยือนไทยของนายวินสตัน ปีเตอร์ส (Winston Peters) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนิวซีแลนด์ (25/10/2561)
ถ้อยแถลงของนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73 (25/10/2561)
     
กระทรวงศึกษาธิการ
สอศ.ประชุมเพิ่มมาตรการป้องกัน แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท (21/09/2560)
สกอ.จัดมหกรรม U-School Mentoring (21/09/2560)
มอบนโยบาย ผอ.สพท.แต่งตั้งใหม่ ที่นครนายก (15/09/2560)
อาชีวะจับมือบ.บีกริมฯผสานความสุขมวลรวม (14/09/2560)
กอปศ.ประชุมนัด ๑๗ เร่งยกร่างแผนปฏิรูปประเทศ (13/09/2560)
     


 
© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-2488609-10 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : prministry.prd@gmail.com