สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์

 เข้าสู่ระบบ

สำนักนายกรัฐมนตรี
วช. เตรียมยกทัพงานวิจัยโชว์ใน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562" (22/03/2562)
ก.อุตฯ เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง จ.ลำพูน หวังยกระดับสินค้าชุมชนสู่ระดับสากล (22/03/2562)
รองปลัด สุรพลฯ ร่วมประชุมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 (22/03/2562)
ก.อุตฯ นำคณะผู้ประชุมความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน เยี่ยมชมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบ้านออนใต้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (22/03/2562)
สธ. เตรียมแผนรับภัยแล้ง สำรองน้ำเพียงพอ ดูแลประชาชน (21/03/2562)
     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
‘กฤษฎา’ ย้ำเจ้าหน้าที่ต้องดูแลเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สามารถสร้างอาชีพ รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น ควบคู่กับการจัดที่ดินทำกิน (04/05/2561)
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ "ลักษณ์" ยืนยัน วัคซีนที่นำเข้ามาในประเทศไทยจะต้องผ่านกระบวนการนำเข้าอย่างถูกต้อง มั่นใจ ปี 2561 วัคซีนมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ (04/05/2561)
กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ – โคนมแบบครบวงจร) ภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิต “มหาสารคามโมเดล” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร (04/05/2561)
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย (02/05/2561)
เกษตรฯ ถกหน่วยเกี่ยวข้อง และภาคเอกชน แก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ เร่งแผนด่วนเจรจาผู้ประกอบการปรับลดราคาปัจจัยการผลิต พร้อมอ้อนผู้ส่งออกเพิ่มราคารับซื้อกุ้งจากเกษตรกร ลั่นได้ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือชัดเจนภายใน 10 พ.ค. (02/05/2561)
     
กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย-เทศ และจัดระบบรักษาความปลอดภัย ในงานบางกอกเจมส์ ครั้งที่ 63 (06/03/2562)
พาณิชย์’ ร่วมหารือสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิตผู้แทนจำหน่าย และร้านค้าส่งค้าปลีก เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจยกระดับความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ พร้อมกำหนดจัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” อย่างยิ่งใหญ่ (06/03/2562)
ไทยรุกคืบ! สวมบทประธานอาเซียนเยือนแดนอิเหนา หวังเดินหน้าสรุปผลเจรจา RCEP ภายในสิ้นปี ไทยดำเนินบทบาทประธานอาเซียน เดินทางเยือนอินโดนีเซีย ร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจาอาร์เซ็ป ครั้งที่ 25 ขับเคลื่อนการเจรจา เร่งหารือประเทศสมาชิก หวังสรุปผลความตกลงภายในสิ้นป (06/03/2562)
โอกาสของผู้ส่งออกทุเรียนไทยในการเจาะตลาดสหรัฐฯ (06/03/2562)
สถาบัน NEA ร่วมกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) จัดสัมมนา “ฮ่องกง : โอกาสทางการค้าสินค้าไทยสู่ตลาดโลก” (06/03/2562)
     
กระทรวงแรงงาน
บิ๊กอู๋ ‘ย้ำ’ ทุกคนต้องมีหลักประกันถ้วนหน้า ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี (21/01/2562)
'บิ๊กอู๋' ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมด้านแรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ ณ จ.ลำปาง (21/01/2562)
“บิ๊กอู๋”ลุยฝึกอาชีพแรงงานนอกระบบ จ.ลำปาง ขับเคลื่อนนโยบาย 3A สู่การปฏิบัติ (21/01/2562)
ก.แรงงาน ‘ประชุม’ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ (21/01/2562)
ก.แรงงาน สัมมนาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน เพิ่มศักยภาพการทำงานยุคดิจิทัล (21/01/2562)
     
กระทรวงคมนาคม
สรุปผลการดำเนินงานประจำวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 (19/03/2562)
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 (28/02/2562)
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 28 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 (18/02/2562)
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 14 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 (30/01/2562)
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 - วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 (18/01/2562)
     
กระทรวงสาธารณสุข
รมว.สธ. นำคณะเยือนเคนยา ร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (22/03/2562)
สธ.รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ แบบ One Stop Service คันแรกของภาคใต้ (22/03/2562)
คปร.มีมติเห็นชอบบรรจุพยาบาล 2,900 อัตรา ครบตามมติครม. (20/03/2562)
สธ. ร่วมมือกับ กสทช. ใช้ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่ห่างไกล (20/03/2562)
สธ. ร่วมมือกับ กสทช. ใช้ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่ห่างไกล (20/03/2562)
     
กระทรวงอุตสาหกรรม
ก.อุตฯ ลงพื้นที่ จ.ลำพูน พบปะผู้ประกอบการ “ซีพีแรม” หารือแนวทางพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร (21/03/2562)
ผลงาน 6 เดือนแรก สมอ. แก้กฎหมายเพิ่มโทษผู้กระทำผิด ยึดอายัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 1.17 พันล้านบาท (21/03/2562)
“ปลัดพสุ” ปลื้มผลสำรวจนิด้าโพลชี้ ก.อุตฯ ออกใบอนุญาต ร.ง.4 สุดโปร่งใส ผปก.พอใจทะลุ 85% (21/03/2562)
ก.อุตฯ เผยผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ปี 61 ด้านการเงินและการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (20/03/2562)
รมช.สมชายเปิดงานสัมมนาวิชาการ นวัตกรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (16/03/2562)
     
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พม. เร่งเยียวยาจิตใจเด็กหญิงวัย 7 ขวบ ถูกชายวัย 59 ปี ล่วงละเมิดทางเพศ ที่ จ.อุบลราชธานี พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.แม่ฮ่องสอน และชลบุรี (20/09/2561)
รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณาโครงร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2561 (20/09/2561)
พม. จัดโครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ มุ่งขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในสังคมไทย (20/09/2561)
พม. กำหนดทิศทาง ปี 62 ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายในนิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชดำริฯ (20/09/2561)
พม. แถลงข่าว ฉลอง สธค. ครบรอบ 63 ปี เตรียมจัดมหกรรมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ 22 ก.ย. นี้ (20/09/2561)
     
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (11/03/2562)
กระทรวงยุติธรรม ผนึกกำลังร่วม ๑๕ หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต อันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด (11/03/2562)
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด (11/03/2562)
raFTbZNlodjP (06/03/2562)
กระทรวงยุติธรรมขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายผ่านรถให้ความรู้กฎหมายเคลื่อนที่ (04/03/2562)
     
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ITAP-สวทช. ติดอาวุธ “เถ้าแก่โรงงาน” ปลุกกระแสสู่โรงงานอัจฉริยะ ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี (29/03/2561)
รองสมคิด ติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมผลักดันโครงการพัฒนาประเทศ Thailind 4.0 (23/01/2561)
รวท.สุวิทย์ เข้าเยี่ยม ‘วศ.’ ชมผลงานวิจัยและพัฒนา พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน มุ่งตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0 (23/01/2561)
กระทรวงวิทย์ฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชูแนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” สานฝันเด็กไทยผ่านนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0 (23/01/2561)
ออท.เยอรมนี เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีวิทย์ฯ พร้อมหารือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 4.0 และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (23/01/2561)
     
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (26/07/2561)
รมว.กก ร่วมโครงการ “สุขาสุขใจ” (23/07/2561)
ประชุม ครม. สัญจร ครั้งที่ 4/2561 (13/06/2561)
รมว.ลุยเมืองชาละวัน พร้อมบูมการท่องเที่ยว (13/06/2561)
สมาคมภาคการท่องเที่ยวรวมตัวยื่นหนังสือ หวั่นการชุมนุมประท้วง กระทบความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว (22/05/2561)
     
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลางเผยสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบบัตรแมงมุม และบัตร EMV เวอร์ชั่น 4.0 กับรถโดยสาร ขสมก. ได้ทุกคัน ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 62 (19/03/2562)
ธ.ก.ส. พร้อมรับทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 62 ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา (19/03/2562)
ครม.เห็นชอบให้ ธอส. ปรับกรอบวงเงินกู้โครงการบ้านล้านหลัง (19/03/2562)
กรมบัญชีกลางแจงการปรับเพิ่มเงิน ช.ค.บ. ให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท (14/03/2562)
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินได้ตามปรกติ (14/03/2562)
     
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงานขับเคลื่อน B20 เข้าปั๊ม ประชุมด่วนหารือค่ายรถ ผู้ค้าน้ำมัน หนุนรถขนาดใหญ่ใช้มากขึ้น (23/01/2562)
แถลงการณ์กระทรวงพลังงานฉบับที่ 1/2562 สถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” (03/01/2562)
นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชม “บ้านรักษ์พลังงาน” ภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว" (19/12/2561)
รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ขอนแก่น (13/12/2561)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและการประชุม Future Energy Asia 2018 (13/12/2561)
     
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย บรรยายเรื่อง "แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษก" ในการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (05/03/2562)
รมว.มท.เป็นประธานการประชุม ศปถ. เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ย้ำต้องสร้างการรับรู้ทุกระดับ พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสัญจร (05/03/2562)
มท.2 เน้นย้ำ กปภ. มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจการน้ำประปา เพื่อนำไปต่อยอดให้ อปท. ชี้ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ความรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส ในการทำงาน (28/02/2562)
มท. จับมือ กกต. ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและชี้แจงข้อกฎหมาย เตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้ง ย้ำราชการต้องเป็นกลาง เพื่อการเลือกตั้งบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส (22/02/2562)
กระทรวงมหาดไทยติวเข้มเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม เน้นย้ำ "ต้องคิดแบบราชการ พัฒนางานบริการเพื่อเพิ่มความสุขให้ประชาชน" (21/02/2562)
     
กระทรวงกลาโหม
กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการวางแผนจัดทำแผนเตรียมพร้อมของหน่วยงานรับผิดชอบทรัพยากรหลัก ทั้ง 10 ด้าน ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากร เพื่อการป้องกันประเทศ (10/05/2561)
กระทรวงกลาโหม ไทย - สหรัฐ ฯ กระชับสัมพันธ์ ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และพันธมิตรที่ใกล้ชิด ในการเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค (26/04/2561)
รมช.กห. เป็นผู้แทน รอง นรม.และ รมว.กห. ให้การต้อนรับ ผบ.ทบ.เครือรัฐออสเตรเลีย (อต.) และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ (26/04/2561)
รอง นรม.และ รมว.กห. เยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ สานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคง และยืนยันความสัมพันธ์ที่แนบแน่นสองประเทศ (20/04/2561)
รอง นรม. และรมว.กห.ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมดูแลความมั่นคงปลอดภัย และการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ย้ำจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายสร้างวินัยจราจรต่อเนื่อง (18/04/2561)
     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทส. เปิดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย (SAMM-IWT) (21/03/2562)
ทส. โดย BEDO ผนึกกำลัง GISTDA อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (19/03/2562)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศลดวิกฤตหมอกควันในพื้นที่ (19/03/2562)
ทส.ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ Coaching Teams และ Teams of Education (19/03/2562)
กรมป่าไม้ศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่า และป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมไม้ของป่าและผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น (19/03/2562)
     
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลฯ นำทัพเอกชนทดสอบ 5 จี ในพื้นที่อีอีซี (14/02/2562)
ดีอี หนุน ‘ปณท’ เร่งขยาย POS 5 พันจุดปีนี้ ยกระดับชุมชนเน็ตประชารัฐสู่ค้าขายออนไลน์ (14/02/2562)
“ดีอี” เจรจา 2 กลุ่มผู้ใช้ระบบ 5G ในอุตฯ S-Curve ก่อนลงพื้นที่จริง Testbed อีอีซี ศุกร์นี้ (07/02/2562)
“ดีอี” นำพันธมิตร 5G ทุกภาคส่วนลงพื้นที่จริง 5G Testbed ในพื้นที่อีอีซี (26/12/2561)
ดีอี ผนึก 4 พันธมิตรทั้งรัฐ-เอกชน ปั้นสุดยอดสินค้าชุมชนออนไลน์ระดับประเทศ ต่อยอดการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในโครงการเน็ตประชารัฐฯ (26/12/2561)
     
กระทรวงวัฒนธรรม
วธ.เปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม “บิ๊กดาต้า” แก่นักเรียน นักศึกษา-ประชาชน กรมศิลปากรจัดทำข้อมูล “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง” 39 แห่ง ชมโบราณวัตถุ 500 ชิ้น สวธ.จัดทำอีบุ๊คกว่า 3,000 รายการ ฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้กว่า 300 รายการ (19/11/2561)
นักเรียน-นักท่องเที่ยว แห่ชมงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 (19/11/2561)
ครม.หนุน 6 แนวทาง-มาตรการสืบสานประเพณีลอยกระทง ชู “ปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ขอความร่วมมือ ปชช. ไม่เล่นประทัด-พลุ-ดอกไม้ไฟ ปฏิบัติตามกฎจราจร ใช้วัสดุธรรมชาติทำกระทง “1 ครอบครัว 1 กระทง” (19/11/2561)
รองวิษณุนำผู้ว่าฯ พะเยา-โค้ชเอก-ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ 13 ชีวิตเข้าพบนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล “Asia Game Changer Awards” ให้นายกรัฐมนตรี เผยเป็นรางวัลมอบแก่ผู้ทำงานสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดี-แรงบันดาลใจสู่คนทั่วโลก ประเทศไทยได้รับครั้งแรก (16/10/2561)
วธ.เผยผลคัดเลือก 99 สุดยอดละครโทรทัศน์ไทยสมัยรัชกาลที่ 9 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม “สี่แผ่นดิน-ห้องหุ่น-ทองเนื้อเก้า-หุ่นไล่กา-สายโลหิต-คู่กรรม-ขุนศึก-บ้านทรายทอง” สุดยอดละ (08/10/2561)
     
กระทรวงการต่างประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเมียนมาภายหลังการเข้ารับตำแหน่งประธานอาเซียน (13/03/2562)
ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (13/03/2562)
ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเยือนไทยอย่างเป็นทางการ (13/03/2562)
การเยือนไทยของนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (13/03/2562)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ (13/03/2562)
     
กระทรวงศึกษาธิการ
สอศ.ประชุมเพิ่มมาตรการป้องกัน แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท (21/09/2560)
สกอ.จัดมหกรรม U-School Mentoring (21/09/2560)
มอบนโยบาย ผอ.สพท.แต่งตั้งใหม่ ที่นครนายก (15/09/2560)
อาชีวะจับมือบ.บีกริมฯผสานความสุขมวลรวม (14/09/2560)
กอปศ.ประชุมนัด ๑๗ เร่งยกร่างแผนปฏิรูปประเทศ (13/09/2560)
     


 
© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-2488609-10 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : prministry.prd@gmail.com