สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์

 เข้าสู่ระบบ

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่าย!! เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 17 กันยายน 2563 (24/09/2563)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 18 กันยายน 2563 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังและระบบ e-Plan กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) (21/09/2563)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน (18/09/2563)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 11 กันยายน 2563 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังและระบบ e-Plan กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) (15/09/2563)
วช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ผลักดันภาคอุตสาหกรรมรองรับ Zero Plastic Waste (15/09/2563)
     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
‘กฤษฎา’ ย้ำเจ้าหน้าที่ต้องดูแลเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สามารถสร้างอาชีพ รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น ควบคู่กับการจัดที่ดินทำกิน (04/05/2561)
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ "ลักษณ์" ยืนยัน วัคซีนที่นำเข้ามาในประเทศไทยจะต้องผ่านกระบวนการนำเข้าอย่างถูกต้อง มั่นใจ ปี 2561 วัคซีนมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ (04/05/2561)
กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ – โคนมแบบครบวงจร) ภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิต “มหาสารคามโมเดล” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร (04/05/2561)
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย (02/05/2561)
เกษตรฯ ถกหน่วยเกี่ยวข้อง และภาคเอกชน แก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ เร่งแผนด่วนเจรจาผู้ประกอบการปรับลดราคาปัจจัยการผลิต พร้อมอ้อนผู้ส่งออกเพิ่มราคารับซื้อกุ้งจากเกษตรกร ลั่นได้ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือชัดเจนภายใน 10 พ.ค. (02/05/2561)
     
กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒน์ฯ ชนะเลิศ!!! รางวัล Digital Transformation Award 2019 (21/08/2562)
เอฟทีเอ ดันส่งออกเครื่องนุ่งห่มไทยโตสวนกระแสเศรษฐกิจซบ (21/08/2562)
ข่าวดี !!! อินเดียยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด “พีวีซี เรซิ่น” จากไทย (21/08/2562)
ก.ค.62 มีการอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย 25 รายมีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3,491 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 415 คน (21/08/2562)
ดิจิทัลคอนเทนท์ไทยโตต่อเนื่อง 8 – 10 % ต่อปี ปี 61 มูลค่ากว่า 27,000 ล้าน DITP ร่วมเอกชน ผลักดันเจรจาการค้า BIDC 2019 ต่อเนื่องปีที่ 6 (21/08/2562)
     
กระทรวงแรงงาน
“นฤมล” แจง การจ้างงาน พยุงผู้ค้าปลีกไทย (23/09/2563)
‘จับกัง1’ห่วง 25 แรงงานไทยกลับจากลิเบีย กำชับ จนท.ช่วยดูแลหลังกักตัว 14 วัน (22/09/2563)
ก.แรงงาน จับมือซีพีเอฟ MOU รวมไทยสร้างชาติ ฟื้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน (22/09/2563)
“นฤมล” แจกไลเซนส์ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ รับค่าจ้างตามความสามารถ (21/09/2563)
“นฤมล” ลุยงาน กพร. เดินหน้าขับเคลื่อนสู่กระทรวงเศรษฐกิจ (21/09/2563)
     
กระทรวงคมนาคม
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 (03/09/2563)
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 (19/08/2563)
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 (06/08/2563)
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 (24/07/2563)
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 (10/07/2563)
     
กระทรวงสาธารณสุข
ปลัดสธ.ส่งมอบพันธกิจอนาคตสาธารณสุขไทยปี 2564 (24/09/2563)
ผู้บริหาร สธ. นำข้าราชการ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชชนก ในวันมหิดล (24/09/2563)
รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563 (23/09/2563)
สธ.หนุนแคมเปญ “PrEP in The City” ให้หญิงข้ามเพศเข้าถึงยา PrEP ป้องกันเอชไอวี (23/09/2563)
สธ.ย้ำผู้ประกอบการ/ ประชาชน ใช้ “ไทยชนะ” ป้องกันโควิด 19 (23/09/2563)
     
กระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานชุมชนบ้านาต้นจั่น จ.สุโขทัย (01/08/2563)
ก.อุตสาหกรรม บูรณาการร่วม ก.ยุติธรรม จัดกิจกรรม “ผูกพันรัก ทักษะอาชีพ สร้างงาน เสริมรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน” ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศจากวิกฤตโควิด 19 (01/08/2563)
รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ประชุมหารือแนวทางชักจูงนักธุรกิจไทยลงทุนใน Rubber City (01/08/2563)
กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมบริการอาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมจิตอาสา“ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน” ณ ท้องสนามหลวง (01/08/2563)
ปลัดกอบชัยฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (01/08/2563)
     
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พม. เร่งเยียวยาจิตใจเด็กหญิงวัย 7 ขวบ ถูกชายวัย 59 ปี ล่วงละเมิดทางเพศ ที่ จ.อุบลราชธานี พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.แม่ฮ่องสอน และชลบุรี (20/09/2561)
รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณาโครงร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2561 (20/09/2561)
พม. จัดโครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ มุ่งขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในสังคมไทย (20/09/2561)
พม. กำหนดทิศทาง ปี 62 ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายในนิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชดำริฯ (20/09/2561)
พม. แถลงข่าว ฉลอง สธค. ครบรอบ 63 ปี เตรียมจัดมหกรรมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ 22 ก.ย. นี้ (20/09/2561)
     
กระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำ แนวทางปิดจุดอ่อน ใช้ ม.๒๓๗ ป.วิ อาญา สืบพยาน ต่อหน้าศาล ลดเวลาไม่ให้จำเลยแอบขอยอมความ (22/05/2563)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เตรียมตั้ง “กองฟอกเงิน” ยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด (22/05/2563)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับหนังสือมูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว และเครือข่ายปกป้องเด็กและเยาวชนฯ พร้อมประสานทำเรื่องขอสืบพยานก่อนฟ้องแก่พนักงานอัยการ เพื่อความรวดเร็ว กันมีการไกล่เกลี่ย และทำลายหลักฐาน (22/05/2563)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรร ย้ำระบบเยี่ยมญาติผ่าน line visit ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ ๓ ขั้นตอน พร้อมทั้งเตือนญาติผู้ต้องขัง อย่านำภาพสนทนาไปเผยแพร่ต่อ เพราะจะถูกตัดสิทธิเยี่ยม และอาจกระทบสัมพันธภาพระหว่างผู้ต้องขังและญาติ และความเครียดของผู้ต้องขัง (22/05/2563)
นายกรัฐมนตรีแถลงยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด ๓๐๐ ล้านบาท ชมกระทรวงยุติธรรมทำงานเร็ว ๓ เดือนเห็นผล ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แจงใช้วิธียึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติด (22/05/2563)
     
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ITAP-สวทช. ติดอาวุธ “เถ้าแก่โรงงาน” ปลุกกระแสสู่โรงงานอัจฉริยะ ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี (29/03/2561)
รองสมคิด ติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมผลักดันโครงการพัฒนาประเทศ Thailind 4.0 (23/01/2561)
รวท.สุวิทย์ เข้าเยี่ยม ‘วศ.’ ชมผลงานวิจัยและพัฒนา พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน มุ่งตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0 (23/01/2561)
กระทรวงวิทย์ฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชูแนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” สานฝันเด็กไทยผ่านนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0 (23/01/2561)
ออท.เยอรมนี เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีวิทย์ฯ พร้อมหารือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 4.0 และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (23/01/2561)
     
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (26/07/2561)
รมว.กก ร่วมโครงการ “สุขาสุขใจ” (23/07/2561)
ประชุม ครม. สัญจร ครั้งที่ 4/2561 (13/06/2561)
รมว.ลุยเมืองชาละวัน พร้อมบูมการท่องเที่ยว (13/06/2561)
สมาคมภาคการท่องเที่ยวรวมตัวยื่นหนังสือ หวั่นการชุมนุมประท้วง กระทบความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว (22/05/2561)
     
กระทรวงการคลัง
30 กันยายน 2563 สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2563 (24/09/2563)
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 23 ในรูปแบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 18 กันยายน2563 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (24/09/2563)
คลังลุยแจกเอกสารสิทธิ์ที่ราชพัสดุ จ.นครสวรรค์ 2,078 ราย คิดค่าเช่าผ่อนปรนช่วยเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง (16/09/2563)
มาตรการเราไม่ทิ้งกันจะยุติการโอนเงินในวันที่ 30 กันยายน 2563 (16/09/2563)
พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยอดขายปัง แล้วอย่าลืมยื่นแบบแสดงรายการภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ภายใน 30 กันยายน 2563 (16/09/2563)
     
กระทรวงพลังงาน
ปกท.ทส. เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2563 (29/07/2563)
น่านแซนด์บ๊อกซ์" แก้ปัญหาที่ดินทำกินรูปแบบคนอยู่กับป่า วันนี้ (29 พ.ย. 62) นายวราวุธ ศิลปอาชา (02/12/2562)
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 (31/07/2562)
รมว. พลังงาน เป็นประธานเปิด “โครงการไทยเด็ด” ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (19/07/2562)
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานร่วมด้านไฟฟ้าและพลังงานระหว่างไทย-เมียนมา ครั้งที่ 4 (12/07/2562)
     
กระทรวงมหาดไทย
มหาดไทย เดินหน้าพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสังกัด เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน สอดรับนโยบายมหาดไทย ยุค 4.0 (02/09/2562)
มท.2 ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร พร้อมมอบถุงยัวชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กำชับเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน (02/09/2562)
มท.1 เป็นประธานมอบนโยบายผู้บริหาร ผู้ว่าฯ และนายอำเภอทั่วประเทศ (30/08/2562)
รมว.มท.เป็นประธานเปิดการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 (30/08/2562)
บิ๊กป้อม มอบนโยบาย คนมหาดไทย ให้การบ้าน 7 ข้อ (30/08/2562)
     
กระทรวงกลาโหม
กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการวางแผนจัดทำแผนเตรียมพร้อมของหน่วยงานรับผิดชอบทรัพยากรหลัก ทั้ง 10 ด้าน ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากร เพื่อการป้องกันประเทศ (10/05/2561)
กระทรวงกลาโหม ไทย - สหรัฐ ฯ กระชับสัมพันธ์ ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และพันธมิตรที่ใกล้ชิด ในการเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค (26/04/2561)
รมช.กห. เป็นผู้แทน รอง นรม.และ รมว.กห. ให้การต้อนรับ ผบ.ทบ.เครือรัฐออสเตรเลีย (อต.) และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ (26/04/2561)
รอง นรม.และ รมว.กห. เยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ สานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคง และยืนยันความสัมพันธ์ที่แนบแน่นสองประเทศ (20/04/2561)
รอง นรม. และรมว.กห.ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมดูแลความมั่นคงปลอดภัย และการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ย้ำจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายสร้างวินัยจราจรต่อเนื่อง (18/04/2561)
     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“กระทรวงทรัพยากรฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การจัดทำนโยบายและแผ่นแม่บทด้านป่าไม้ ฉบับแรกของไทย” (22/09/2563)
19 กันยายน 2563 เวลา 9:39-16:39 น. ทปษ.รมว.ทส.”ยุทธพล”เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำงบประมาณด้านป่าชายเลนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ ปี 2565" กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (22/09/2563)
ทส.ร่วมงานสถาปนากรมป่าไม้ สานต่อ 5 ภารกิจสู่ปีที่ 125 (22/09/2563)
ยุทธพล นำประชาชนเก็บขยะชายหาด ปลูกจิตสำนึก”วันอนุรักษ์ชายฝั่งโลก” (22/09/2563)
“กระทรวงทรัพยากรฯ จัดงานเชิดชูเกียรติ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน กว่า 300 ราย ที่โดดเด่นในด้านการลดโลกร้อน” (22/09/2563)
     
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เรียกประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 1 พ.ย.นี้ (24/10/2562)
ดีอีเอส ผนึกกำลังมหิดล ผลักดันร่างหลักการและแนวทางเชิงจริยธรรม หวังพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ยั่งยืน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างก้าวหน้า (24/10/2562)
กระทรวงดิจิทัลฯ ชูบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รองรับข้อกำหนดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (15/10/2562)
ดีอีเอส เปิดตัวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รองรับข้อกำหนดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประเดิมกิจกรรมแรกจัดเวที “PDPA –Privacy for All” (01/10/2562)
บิ๊กป้อม มอบนโยบายกระทรวงดิจิทัลฯ 9 ข้อ ย้ำใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพิ่มรายได้ประชาชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคดิจิทัล (27/08/2562)
     
กระทรวงวัฒนธรรม
นายกรัฐมนตรี-ครม.ชมกิจกรรม “ผ้าไทยสู่สากล เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” (06/08/2562)
วธ.จัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณด้านภาษาและวรรณกรรม รัชกาลที่ 9 (23/07/2562)
วธ.เปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม “บิ๊กดาต้า” แก่นักเรียน นักศึกษา-ประชาชน กรมศิลปากรจัดทำข้อมูล “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง” 39 แห่ง ชมโบราณวัตถุ 500 ชิ้น สวธ.จัดทำอีบุ๊คกว่า 3,000 รายการ ฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้กว่า 300 รายการ (19/11/2561)
นักเรียน-นักท่องเที่ยว แห่ชมงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 (19/11/2561)
ครม.หนุน 6 แนวทาง-มาตรการสืบสานประเพณีลอยกระทง ชู “ปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ขอความร่วมมือ ปชช. ไม่เล่นประทัด-พลุ-ดอกไม้ไฟ ปฏิบัติตามกฎจราจร ใช้วัสดุธรรมชาติทำกระทง “1 ครอบครัว 1 กระทง” (19/11/2561)
     
กระทรวงการต่างประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเมียนมาภายหลังการเข้ารับตำแหน่งประธานอาเซียน (29/11/2562)
สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย (29/11/2562)
ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเยือนไทยอย่างเป็นทางการ (29/11/2562)
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – รัสเซีย ครั้งที่ ๗ (29/11/2562)
การเยือนไทยของนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (29/11/2562)
     
กระทรวงศึกษาธิการ
สอศ.ประชุมเพิ่มมาตรการป้องกัน แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท (21/09/2560)
สกอ.จัดมหกรรม U-School Mentoring (21/09/2560)
มอบนโยบาย ผอ.สพท.แต่งตั้งใหม่ ที่นครนายก (15/09/2560)
อาชีวะจับมือบ.บีกริมฯผสานความสุขมวลรวม (14/09/2560)
กอปศ.ประชุมนัด ๑๗ เร่งยกร่างแผนปฏิรูปประเทศ (13/09/2560)
     


 
© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-2488609-10 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : prministry.prd@gmail.com